Kompetencie

Výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme vytváranie vzťahu k celoživotnému kontinuálnemu vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.

Profil dieťaťa predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa si ich rozvíja svojou účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v CVČ.

Dieťa CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania pobytu v CVČ:
Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu: rieši nové, neznáme úlohy a situácie; zúčastňuje sa vedomostných súťaží; prejavuje záujem o nové informácie

Komunikačné kompetencie: zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor; vypočuje si opačný názor; rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT; prijíma spätnú väzbu

Sociálne kompetencie: snaží sa vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty; dokáže pomenovať svoje potreby, city a pocity; presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti; rešpektuje úlohy skupiny; efektívne spolupracuje v skupine; uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením; uvedomuje si potreby ostatných detí; zvládne jednoduché stresové situácie

Pracovné kompetencie: prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh; plánuje a hodnotí svoje činnosti; prijíma nové informácie a poznatky; dokončí prácu; kultivuje svoju vytrvalosť; plní si povinnosti; plánuje a hodnotí svoje činnosti; ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život; rozvíja manuálne zručnosti
Občianske kompetencie: uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb; uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie; je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení/ZÚ a v CVČ; prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

Kultúrne kompetencie: pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu; rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie; rešpektuje iné kultúry a zvyky; prijíma kultúrne podnety; je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v ZÚ, oddelení, v CVČ a v meste; ovláda základy kultúrneho správania (pozdrav, podanie ruky…); kultivuje svoj talent

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. View more
Cookies settings
Rozumiem
Odmietnuť
Prehlásenie o cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Čo sú to Cookies? Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si internetový prehliadač ukladá na pamäťové médium v počítači alebo zariadení. Cookies na svoje správne fungovanie využíva 99% webových stránok. Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu. Handlová používa na svojich stránkach tieto typy cookies:
  • Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  • Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača, a to najviac po dobu x mesiacov. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické účely.
Aké cookies uchovávame?  Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahŕňajú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripájate (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkach a stránky, ktoré zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáha rozpoznať váš prehliadač, keď znovu navštívite naše webové stránky. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Účel ukladania cookies Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok, pretože sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nie je teda potrebný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité pre marketingové účely priamo Vám na mieru, k tomu ale potrebujeme Váš súhlas. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v informačnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). Blokovanie cookies vo webovom prehliadači nájdete v popise jeho nastavenia. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať. 
Save settings
Cookies settings