Kompetencie

Výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme vytváranie vzťahu k celoživotnému kontinuálnemu vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.

Profil dieťaťa predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa si ich rozvíja svojou účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v CVČ.

Dieťa CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania pobytu v CVČ:
Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu: rieši nové, neznáme úlohy a situácie; zúčastňuje sa vedomostných súťaží; prejavuje záujem o nové informácie

Komunikačné kompetencie: zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor; vypočuje si opačný názor; rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT; prijíma spätnú väzbu

Sociálne kompetencie: snaží sa vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty; dokáže pomenovať svoje potreby, city a pocity; presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti; rešpektuje úlohy skupiny; efektívne spolupracuje v skupine; uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením; uvedomuje si potreby ostatných detí; zvládne jednoduché stresové situácie

Pracovné kompetencie: prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh; plánuje a hodnotí svoje činnosti; prijíma nové informácie a poznatky; dokončí prácu; kultivuje svoju vytrvalosť; plní si povinnosti; plánuje a hodnotí svoje činnosti; ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život; rozvíja manuálne zručnosti
Občianske kompetencie: uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb; uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie; je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení/ZÚ a v CVČ; prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

Kultúrne kompetencie: pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu; rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie; rešpektuje iné kultúry a zvyky; prijíma kultúrne podnety; je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v ZÚ, oddelení, v CVČ a v meste; ovláda základy kultúrneho správania (pozdrav, podanie ruky…); kultivuje svoj talent

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. View more
Cookies settings
Rozumiem
Odmietnuť
Prehlásenie o cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje predchádzajúci súhlas, pričom tento súhlas má obsahovať náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy súhlas nie je potrebný je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies je archivovaný. Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Save settings
Cookies settings