Kompetencie

Výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme vytváranie vzťahu k celoživotnému kontinuálnemu vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.

Profil dieťaťa predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa si ich rozvíja svojou účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v CVČ.

Dieťa CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania pobytu v CVČ:
Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu: rieši nové, neznáme úlohy a situácie; zúčastňuje sa vedomostných súťaží; prejavuje záujem o nové informácie

Komunikačné kompetencie: zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor; vypočuje si opačný názor; rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT; prijíma spätnú väzbu

Sociálne kompetencie: snaží sa vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty; dokáže pomenovať svoje potreby, city a pocity; presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti; rešpektuje úlohy skupiny; efektívne spolupracuje v skupine; uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením; uvedomuje si potreby ostatných detí; zvládne jednoduché stresové situácie

Pracovné kompetencie: prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh; plánuje a hodnotí svoje činnosti; prijíma nové informácie a poznatky; dokončí prácu; kultivuje svoju vytrvalosť; plní si povinnosti; plánuje a hodnotí svoje činnosti; ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život; rozvíja manuálne zručnosti
Občianske kompetencie: uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb; uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie; je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení/ZÚ a v CVČ; prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

Kultúrne kompetencie: pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu; rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie; rešpektuje iné kultúry a zvyky; prijíma kultúrne podnety; je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v ZÚ, oddelení, v CVČ a v meste; ovláda základy kultúrneho správania (pozdrav, podanie ruky…); kultivuje svoj talent